Bro över Mönnerumsån vid km 37,6  1 spann á 6m.  Ovan ritning av elevation, sektion och plan. 

Till vänster bankarta med bron.

 Till höger resterna av bron i April 2000