Stationer 

ARKÖSUND GÅSÅKER ÖBNEBO JONSBERG KÄTTINGE

(klicka på stationsnamnen ovan!)

ARKÖSUND
Avsikten var från början att här skapa en uthamn för Norrköping där det var nära till isfritt vatten m.m. Mark och sjöområde (tillsammans ca 32 ha) förvärvades. Hamn med en 45 meter lång kaj byggdes med ett största vattendjup på 7 meter. Kajen hade spårförbindelse med stationen.

Hotell och restaurangbyggnader uppfördes och havs och varmbad iordningställdes på badhusholmarna.

När Pehr Swartz begärde att få anlägga sin kvarnrörelse (nuvarande Djurökvarn,) i Arkösund samt få järnvägen breddad till normalspår blev det nej.

Områdena närmast sjön hade utarrenderats och bebyggts med villor. Det var i huvudsak Norrköpingsbor som var ägare varav fler var med i Järnvägsbolagets styrelse. De önskade få ha Arkösund som rekreationsort där ingen industri o. dyl.. skulle få störa idyllen. Därför blev det även nej när Fiskeby AB på 1930-talet önskade få Arkösund som in- och utlastningshamn för Skärblacka och Ljusfors fabriker. Det var därför ej, som det görs gällande. enbart att Norrköpings stad inköpte en större isbrytare som var orsaken till att Arkösund icke blev vad som var meningen. Arkösund stannade i utvecklingen till men för järnvägen och bygden. Det blev och är fortfarande i första hand en badort men som sådan mycket uppskattad.

Under många år gick det s.k. badtåget varje sommar mellan Norrköping - Arkösund. År 1937 inköpte Vikbolandsbanan Häggebo "Väderkvarn" och flyttade den till ett berg i närheten av restaurangen. Väderkvarnen brann upp år 1982.

Åren 1945 - 47 utfördes en omfattande restaurering på hotell- och restaurangbyggnaderna och varmbadhuset ombyggdes till sommarstuga för trafikchefen. År 1949, året före förstatligandet, inköpte trafikchef Eric Jonsson hotell- och restaurang med mark- och sjöområde samt badhusholmarna. Då försåldes även all utarrenderad tomtmark som var bebyggd med villor, till villaägarna.

Under 1950-talet försåldes återstående sjöområde samt hamnområdet (ca 8 ha) till Östergötlands Fiskförsäljningsförening, Arkösund.

Vid banans byggande uppfördes stationshus med uthus. godsmagasin, lokstall och bostadshus (Gråbo) samt senare även torvlada

 

Följande har förestått stationen:

Namn

Född

Titel

År

Lindgren, Karl

1850

stationsmästare

1895 - 1896

Luthander, Karl

1870

"

1897 - 1900

Högberg, Knut

1871

"

1900 - 1901

Carlsten, Carl Ivar

18??

"

1901 - 1901

Högberg, Knut

1871

"

1901 - 1919

Carlsson, August A.

1871

"

1919 - 1926

Schönberg, Carl

1877

"

1926 - 1940

Resén, Johan

1884

"

1940 - 1948

Gustafsson, Birger

1910

"

1948 - 1960

 

Stations- och Lokpersonal:

Namn

Född

Titel

År

Söderholm, Ferdinand

1853

lokputsare

1898 - 19??

Karlsson, August L.

1873

stationskarl

-1910

Wågman, Ferdinand

1877

"

-19??

Almqvist, Stig

1924

"

1944 - 1951

Karlsson, Sture

1924

"

1951 - 1960

Andersson, Arvid

18??

lokförare

19?? - 19??

Svensson, Simon

1883

1912 - 1947

Hallgren.

18??

lokeldare

Samuelsson, Einar

18??

"

 

Posten

Det var gemensam järnväg- och poststation med undantag för åren 1941 -52 då Herrström, Lilly född 1908 var postföreståndare.

Efter järnvägsnedläggningen 1960 var Söderholm, Greta född 1908 postföreståndare 1960 - 1972

Åter till Stationer

 

 

GÅSÅKER
Ban- och grindvaktstuga hållplats med följande tjänstehavare:

Namn

Född

Titel

År

Hammarlund, Johan Gottfrid

1869

banvakt

1895 - 1898

Klasson, Andreas

1862

"

1898 - 1900

Asklund, Carl Johan

1871

"

1900 - 1931

Liljekvist, Greta

1895

hållplatsvakt

1931 - 1947

Karlsson, Aina

1921

"

1947 - 1951

Eriksson, Elsa

1926

"

1951 - 1960

Det var från början ban- och grindvaktstuga. och sedan även hållplats.I  stugan som innehöll rum och kök (Ca 35 m2) uppfostrade banvakt Carl Johan Asklund och hans hustru 15 st. barn och Erik och Greta Liljekvist 7 st. barn. Alla barnen blev duktiga medborgare i vårt samhälle. Sedan det blev hållplats och innan väntsalen byggdes 1943 var köket - vid dålig väderlek, regn snö och kyla - många gånger även väntsal.

Åter till Stationer

 

ÖBNEBO (ISNÄS)
Ban- och grindvaktstuga hållplats med följande tjänstehavare:

Namn

Född

Titel

År

Eriksson, Carl Fredrik 1865 banvakt 1895 - 1931
Yxberg, Maria (Edvin) 1889 hålplatsvakt 1931 - 1942
Nilsson, Svea 1906 " 1942 - 1951
Andersson, May-Britt 1928 " 1951 - 1954
Johansson, Henning - privatperson 1954 - 1957
Karlsson, Erik 1919 banvakt 1957 - 1960

Mellan år 1895 - 1939 var namnet Öbnebo men i samband med att posten förenades med järnvägen 1 jan. 1939 ändrades namnet till Isnäs och var så till 31 aug.1960. Åren 1919 - 1938 svarade intilliggande affär för postexpeditionen. Poststation öppnades 1 juni 1919 och kallades då Öbnebo. Den 1 dec. 1919 ändrades namnet till Gottenvik och som förut nämnts från den 1 jan. 1939 till 31 juli 1954 då poststationen upphörde var namnet Isnäs.

Postföreståndare har varit:

Namn

Född

Titel

År

Svensson, Carl David

1875

handlande

1919 - 1932

Lindström, Karl Henry-

1887

1932 - 1938

Yxberg, Maria

1889

hållplatsvakt

1939 - 1942

Nilsson. Svea

1906

1942 - 1951

Andersson, May-Britt

1928

1951 - 1954

Åter till Stationer

 

 

JONSBERG
Trafikplats - station med följande tjänstehavare:

Namn

Född

Titel

År

?

18??

Stationsförest.

1895 -1898

Schönberg, Carl

1877

1898 -1900

Fredriksson, Carl Oskar

1863

1900 - 1910

Karlsson, August L.

1873

1910 - 1933

Bengtsson, Svante

1881

1933 - 1944

Carlsson, Hugo

1887

1944 - 1950

Nilsson, Helmer

1901

1950 - 1952

Eriksson, Franziska

1892

hållplatsvakt

1952 - 1957

Pettersson, Greta

1907

1957- 1960

Posten var gemensam med järnvägen från den 1 maj 1913 till järnvägsnedläggningen 1960 då även poststationen nedlades. I samband med kronobrevbäringens upphörande inrättades Jonsbergs poststation. Innan posten förenades med järnvägen var poststation vid nedannämnda platser.

Postföreståndare har varit:

Namn

Född

År

Swartz, Eva

1836

mamsell Jonsbergs Gård

1875 - 1876

Göransson, Johan P.

1840

föreståndare Eriksberg

1876 - 1879

f. bolagshand.   "

Göransson, Anna Maria

1848

         "

1879 - 1881

Dahl, Karl Johan

1857

handlande         "

1881 - 1885

Pettersson, Karl Oskar

1864

       ”                "

1885 - 1892

Peterson, Carolina S.

1840

       ”                "

1892 - 1894

Bergengren, Carl Lorentz

1835

handlande          "

1894 - 1895

" "

       "          Ekenberg

1895 - 1909

Bergengren, Hjalmar

1877

       "                  "

 

F.ö. se järnvägens stationsföreståndare

Stationshuset nedbrunnit febr. 1953. Nytt stationshus uppfördes och togs i bruk 1955. Under tiden nytt stationshus uppfördes var expeditionen för järnväg och post anordnad i en järnvägsvagn. Det nya stationshuset saknade bostad och innehöll endast väntsal, expedition och godsmagasin. Platsvakten erhöll f.o.m. dec. 1953, då banvakt Hugo Pettersson flyttade till Kättinge, bostad i banvaktsstugan.

Följande har varit bosatta i banvaktsstugan:

Namn

Född

Titel

År

Klasson, Andreas

1862

banvakt

1895 -1898

Hammarlund, Johan Gottfrid

1869

1898 - 1905

Nilsson, Nils Magnus

1879

1905 - 1907

Andersson, Ferdinand

1878

1907 - 1941

Hellström, Thure

1916

1941 - 1947

Pettersson. Bengt  1)

1920

1948 - 1952

Pettersson, Hugo

1927

1949 - 1953

Eriksson, Franziska

1892

platsvakt

1953 - 1957

Pettersson, Greta

1907

1957 - 1960

1) Flyttade till Kättinge dec 1953

Åter till Stationer

 

 

KÄTTINGE
Järnvägs- och poststation med följande tjänstehavare:

Namn

Född

Titel

År

Nordlindh, Erik

1862

stationsmästare

1895 - 1900

Schönberg, Carl

1877

1900 - 1912

Pettersson, Carl

1882

1912 - 1926

Ekstam, Einar

1883

1926 - 1930

Carlsson, Carl 0.

1870

1930 - 1932

Carlsson, Adolf

1885

1932 - 1940

Johansson, Allan (Lalla)

1904

1940 - 1951

Almqvist, Stig

1924

trafikbiträde

1951 - 1960

Efter järnvägsnedläggningen 1960 till postationen nedlades1967 var Eriksson, Anna-Lisa född 1928 postföreståndare 1960 -1967

Stationsmästaren hade sin bostad i övervåningen i stationshuset. Lägenheten på bottenvåningen var tidvis bostad för banvakt och för övrigt privatuthyrd. Bl.a. har följande varit bosatta i lägenheten:

Namn

Född

Titel

År

Frej, Johan

1878

banvakt

1918 - 1919

Andersson, Alfred

1893

banarbetare

1919 - 1921

Jansson, Waldemar

1896

el-montör

1922 - 1928

Wanselow, Mindor

1896

1928 - 1936

Karlsson. Sven

1905

chaufför

1936 - 1938

Hjulström, Hilda

1893

barnmorska

1938 - 1953

Pettersson, Hugo

1927

banvakt

1952 - 1961

Kättinge station var från början avsedd att kallas Broxvik och på expropriationskartan är namnet Broxvik utsatt. Förmodligen var det ett önskemål frän kammarherre Evert Taube von Block på Broxvik. Men att så ej blev fallet var att stationsområdet förlades intill vägen Kättinge - Önsätter och blev därigenom helt belägen på mark från gårdarna Kättinge.

Det första stationshuset nedbrunnit 8 dec. 1910. Nytt stationshus uppfört och klart år 1912. Under tiden tills nytt stationshus var uppfört var expedition för järnväg och post inrättad i godsmagasinet. Den delen av godsmagasinet omändrades senare till lastbilsgarage.

Vid Kättinge station avsändes bl.a. mjölk från ortens mejeri, malm från gruvorna vid Rippetorp samt virke och slipers från Anderssons sågverk och Mauritz Jonssons sågverk. Det senare var beläget på bangården där nuvarande reningsverk finnes.

 

Åter till Stationer