Nr 1

Uspårning vid Grönevad svårt räddningsarbete

Lokurspåringen skedde den 9 maj 1920 mellan Svenneby - Kättinge
på rakspåret i närheten av
Grönevads gård.Det var ett mycket besvärligt räddningsarbete då loket sjönk i dyjorden. För att få ett stabilare spårläge användes efter denna urspåring långsliprar med kolstubb som ballast på mossmarken.
________________________________
40 slipers per man
och dag


Arbetet inom bantjänsten var ofta ett mycket hårt arbete då del mesta utfördes manuellt. Mest arbetskrävande var slipersbytet och upplastningen en av gamla slipers.
Vid slipersbytet skulle varje man per dag bryta spiken borttaga och inlägga 40 st. 1,8 å 2,0 m. slipers.

citatspikEtt annat slavarbete var när man, gick ut med lok och ca 10-15 vagnar och började upplastningen vid Kummelby och forsatte ned mot Svenneby ca 3 mil

När det gällde 2,7 m- slipers (tvåsågade s.k. sofflock) var det 30 st. Den nyinlagda slipern skulle stoppas väl och den borttagna skulle klvvas och läggas i kryss. Långslipers (2,7 m-) och ballast av kolstubb var det på de sträckor som drabbades av vattenöversvämningar samt på "Svennebymossen".

Banvakten var ledig varannan sön- och helgdag. "Öbnebo (Isnäs)- och Jonsbergsssträckans" banvakter alternerade vid ledighet. Den tjänstgörande banvakten hade då inspektion och ansvaret för båda banvaktssträckorna. Ett annat slav-arbete var när man, gick ut med lok och ca 10-15 vagnar och började upplastningen vid Kummelby och forsatte ned mot Svenneby ca 3 mil. Det var att halvspringande kasta upp slipers-halvorna på vagnarna. Ett mycket besvärligt arbete särskilt när vagnarna började bli fullastade.

Kilningsarbetet på vintern (utjämning under rälen med träkilar för att eliminera svackor o.dyl. vid uppfrysningar) kunde ibland vid sträng kyla vara mycket besvärligt, då det var svårt att använda skyddshandskar. Men trots många besvärliga arbetsmoment var det ett fritt och trivsamt arbete med en mycket fin kamratanda. Där man kunde lita på varandra. Något som var ett måste i järnvägens säkerhetstjänst.

Bengt Pettersson

_________________________________


Tanka OKTAN - EX93 Kör till
IC - OK mer för pengarna
_________________________________

Inte en droppe i Sörby

Grannträtor var inte på något vis ovanliga, tvärtom var det normal lokalpatriotism för järnvägsfolk att vara stolta över den egna stationen och dess överlägsna företräden.
Vid Sörby hållplats tjänstgjorde en gammal f d knekt som vakt. Han vägrade rakt att gå med på, att Furingstad med dess stationshus skulle vara på något vis märkvärdigare. Till det som han då gärna drog fram hörde, att Furingstad bara hade två växlar medan Sörby minsann hade tre...

Knekten i Sörby såg till att varje julafton till att ha en flaska med trevligt innehåll till hands. Säkert var detta gammal god julaftonssed längs banan. När tåget med en konduktör Johansson stannade till i Sörby var då kodordet att "det är telefon te han".
En gång blev det emellertid helt fel, och när den sedvanliga "signalen" aldrig kom blev konduktören brydd och frågade in mot stationsbyggnaden:
- Är det ingen telefon till mig?
Men därinifrån kom då svaret med hög röst från gubben - måhända förtörnad över något, som förevarit under året:
- Finns inte en droppe!
Så kunde det gå till i lilla Sörby, när det förra seklet ännu var ungt.

Yngve Schönberg (från Tåg och Spår)

_________________________________

MONARK - härlig
mjölkchoklad med mersmak!
Choklad
Riktpris 50 öre
Bröderna Kanold AB
GÖTEBORG

Vatten och is stoppar trafiken

Det var efter snörika vintrar med hastig snösmältning som våröversvämningarna kom. Men efter stor nederbörd kunde det även förekomma översvämningar på hösten. Vid svåra över-svämningar byttes rälsbussarna mot loktåg. Hastigheten mellan Svenneby - Kättinge nedsattes till 10 km/tim och mellan Kättinge – Jonsberg avstängdes trafiken. Då det var stor risk för under- minering av banan var det noggrann besiktning före varje tågföring. Största: skadan erhölls när vattnet var i jämnhöjd med slipern och det var hård blåst. Ballasten spolades då bort. Vid banans lägsta punkt "Mönsbokurvan" kunde vattnet vara 35 -50 cm. över rälsen. I samband med tjäl-lossning och snösmältning, år 1951 inträffade ett besvärligt ras av banvallen, där banan gick parallellt med mönnerumsån vid Yxbergatorp. Trafiken var då avstängd flera veckor.

Bengt Pettersson

_____________________


_____________________

Manipulation och nedläggning

Genom bl.a. bilismens stora och snabba utveckling efter andra världskriget blev många järnvägar olönsamma "Järnvägsdöden" slog till. De järnvägsnedläggningar som blev följden, vari Vikbolandsbanan ingick, påskyndades av statens järnvägars ledning genom bl.a. att en nedläggningsgrupp med placering på distrikts-expeditionen i Norrköping, tillsattes. Dess uppgift var att utreda, förbereda och även påskynda nedläggningarna. Genom att riva upp sidospåren på stationerna försvann möjligheterna till fortsatt godstrafik och inkomsterna minskade. Vägbusstrafik insattes för att konkurrera med de mest lönsamma turerna för järnvägen. Det senare gällde främst sträckan Norrköping - Söderköping.

Östra Station
Bussar vid Östra Station

Vid godstransporter på normalspårsvagnar mellan Valdemarsvik - Norrköping Östra (normalspårsvagnarna transporterades på överföringsvagnar s.k. "grodor" och överfördes till normalspår genom en överföringsramp, som var belägen i närheten av Norrköpings slakthus) omlastades en del vagnar vid Norrköping Östra och godset transporterades med SLAB:s lastbilar till Norrköpings Central istället för att använda överföringsrampen. Detta medförde att SLAB tog transportvinsten och järnvägen redovisade förlust för transporten. Första nedläggningsutredningen för bansträckan Kummelby - Arkösund fick göras om, då bl.a. all biljettförsäljning på Norrköping Östra för nämnda bansträcka ej medtagits. De flesta månadskorten löstes på Norrköping Östra-. Nämnda åtgärder bidrog till att nedläggningarna kunde genomföras c:a ett á två år tidigare än beräknat.

Bengt Pettersson

Välkommen till Nr 1 av denna Bulletin

Här hittar du berättelser, notiser och fakta om Vikbolandsbanan,
i nättidningsform. Det presen-teras med reklam och annat material från "banans tid" för att ge en angenäm inramning.

Tomas

________________________

"Crown" FICK-RADIOCrown
Crown är en liten 4-rörs mellanvågs batteri- radio i fickformat med elegant och kraftigt utförande i plast som drives med ett anodbatteri och lätt utbytbart 65-öres ficklampsbatteri. Mått: 160x91x50 mm. Begränsat
parti just inkommit - försäkra Er om
en FICK-RADIO redan i dag!

URFABRIKERNAS DEPOT
Sandgatan 12 B, Norrköping.

________________________

Promenad på banan slutade i domstol

Ett litet vardagsdrama vid banan, en promenad på järnvägsspåren 23/11 1942, en bekväm genväg som slutade inför rätta för den då 69 årige Per Johan Karlsson. Kallad till Bråbygdens Häradsrätt för "att olovligen beträtt järnvägs linjen mellan Östra Stenby järnvägsstation och Skogsby inom Östra Stenby och Kuddby socknar" Skriftlig stämning fick han från Landsfiskalen på Vikobolandets distrikts och landsfiskal- expedition.

Landsfiskalen

Man yrkade ansvar enligt "Kungliga Järnvägstrafikstadgan av 12 juni 1925 paragraf 9. Vad domen och ev. straff blev då vet vi inte, men i nutid heter lagen Järnvägslagen (2004) och promenaden kallas för "Olovligt beträdande av spårområde för järnväg" och kan kosta 1000 kr i böter.

Fotnot: Bråbygdens Härdadsrätt upphörde 1/1 1971 och uppgick då i den nybildade Norrköpings tingsrätt.
________________________

Obligationer till personalen

Till Sveriges Riksbank sände Trafikchefen vid T.Ö.J (Trafik-förvaltningen Östergötlands smalspåriga Järnvägar) den 28/4 1950 en beställning enligt följande:

"Härmed beställes 1012 Svenska Statens premieobligationer av år 1947 till en kurs av 51:- per obligation. Obligationerna äro avsedda att utdelas till personalen vid en festlighet den 2 juni, varför vi äro tacksamma om lösen kan få ske omkring den 25 nästkommande maj.
Högaktningsfullt Eric Johnsson"

Eric Johnsson hade varit Trafikchef för T.Ö.J sedan 15/7 1936, då han skrev denna beställning var det ca: 2 månader kvar innan T.Ö.J förstatligades och han själv slutade sin tjänst. ________________________

NOHAB

RULLANDE MATERIEL
Lokomotiv av alla slag
Motorvagnar
Godsvagnar
Snöplogar
Impregneringsanläggningar
Tankvagnar, Kranvagnar
och andra specialvagnar

NYDQVIST & HOLM A.-B.
TROLLHÄTAN

________________________
Film
För en exponering utöver
det vanliga..

Vikbolandsbane-Bulletinen är en bilaga till vikbolandsbanan.info